Realizacje akumulatorowni

Realizacje akumulatorowni

Bezpieczna i nowoczesna ładownia w 5 krokach..!

Zanim dojdzie do realizacji akumulatorowni - montażu i uruchomienia ładowni potrzebny jest czas na ustalenie szczegółów dot. istniejącego wyposażenia stanowisk ładowania, ilości baterii, prostowników, planowanego rozwoju floty wózków w przyszłości itp. Etap pierwszy to inaczej mówiąc analiza sytuacji i wypracowanie wspólnie z Inwestorem szczegółów docelowego rozwiązania akumulatorowni.

Na podstawie zebranych informacji oraz poczynionych ustaleń powstaje projekt akumulatorowni - dokumentacja projektowa ładowni. Wykonanie niezbędnych obliczeń, rysunków oraz uzyskanie pozytywnej opinii z zakresu ochrony przeciwpożarowej stwierdzającej, że planowane rozwiązania techniczne eliminują strefę zagrożenia wybuchem zamyka drugi etap prac.

Wyposażenie stanowisk ładowania baterii – oprócz szeregu innych elementów - zawsze powinno zawierać instalację wentylacji, instalację elektryczną i sterowania pracą ładowni, system detekcji wodoru, konstrukcje wsporcze baterii i prostowników. Etap trzeci to czas potrzebny na przygotowanie wszystkich zaplanowanych elementów do montażu.

Kilka przykładów naszych realizacji prezentuje budowę akumulatorowni zamkniętych i otwartych w postaci zestawu modułów lub konstrukcji z okapami zbiorczymi. Czwarty etap prac to montaż wyposażenia i uruchomienie stanowisk ładowania baterii trakcyjnych w miejscu uzgodnionym z Inwestorem. Po wykonaniu niezbędnych regulacji i pomiarów instalacji uzupełniamy dokumentację o protokoły powykonawcze. Etap piąty to skompletowanie oraz przekazanie Inwestorowi dokumentacji stanowisk ładowania baterii trakcyjnych.