Projekty akumulatorowni

Projekty akumulatorowni. Dokumentacja projektowa.

Podczas realizacji nowych akumulatorowni oraz modernizacji istniejących instalacji do poziomu obowiązujących przepisów prace montażowe poprzedzane są zawsze uzgodnieniami z Inwestorem i przygotowaniem dokumentacji projektowej. Każda firma używa innego zestawu wózków widłowych, prostowników itp. więc każdy projekt i realizację należy traktować indywidualnie.

Dokumentacja zawierająca m.in. obliczenia, rysunki techniczne, pomiary powykonawcze, opinię przeciwpożarową jest bardzo ważnym elementem każdej akumulatorowni. Jest to podstawa dla wszelkich kontroli PIP, z zakresu BHP oraz innych. Dokumentacja budowanych przez nas stanowisk ładowania baterii zawsze zawiera opinię niezależnego rzeczoznawcy ds. przeciwpożarowych stwierdzającą, że projektowane instalacje eliminują strefę zagrożenia wybuchem.

Oprócz części projektowej nasza dokumentacja zawiera zawsze część powykonawczą. Kontrolujemy m.in. szereg parametrów instalacji elektrycznej oraz przepływy powietrza w instalacji wentylacji anemometrem skrzydełkowym z pomiarem temperatury i dokonujemy niezbędnych regulacji przy pomocy nastawnych przepustnic powietrza. Poniżej wymieniono podstawowe elementy dokumentacji, jaką przygotowujemy dla każdej wykonywanej ładowni.

Projekt instalacji wentylacji mechanicznej stanowisk ładowania akumulatorów

 • obliczenia wymaganego natężenia przepływu powietrza wg norm
 • obliczenia przepływów powietrza w projektowanej instalacji
 • schemat technologiczny oraz rysunki techniczne projektowanej instalacji
 • zestawienie materiałowe głównych elementów instalacji
 • wytyczne i zalecenia wykonawczo-montażowe
 • uprawnienia zawodowe projektanta w zakresie instalacji wentylacyjnych
 • zewnętrzna opinia z zakresu ochrony przeciwpożarowej dotycząca zagrożenia wybuchem stanowisk ładowania baterii
 • protokół pomiarów powykonawczych przepływów powietrza w gotowej instalacji

Projekt instalacji elektrycznej oraz sterowania wentylacją ładowni akumulatorów

 • opis techniczny instalacji oraz zestawienie mocy dla ładowni
 • obliczenia wewnętrznej linii zasilającej i przewodów zasilających
 • sprawdzenie przewodów na warunki zwarciowe i spadek napięcia
 • schemat ideowy zasilania prostowników, sterowania i detekcji wodoru
 • uprawnienia zawodowe projektanta dot. projektowania instalacji elektrycznych
 • protokół pomiarów powykonawczych rezystancji izolacji przewodów
 • protokół powykonawczy sprawdzenia warunku samoczynnego wyłączenia zasilania
 • protokół powykonawczy pomiarów wyłączników różnicowo-prądowych

Atesty i instrukcje użytych urządzeń do budowy stanowisk ładowania baterii

 • atest higieniczny urządzeń awaryjnych
 • instrukcja używania urządzeń awaryjnych
 • instrukcja bhp obsługi wózków akumulatorowych
 • instrukcja bhp przy pracy z kwasami
 • dane techniczne systemu wykrywania wodoru
 • dane techniczne wentylatora przeciwwybuchowego

Miło nam poinformować, że żadna z wykonanych przez nas ładowni nie została zakwestionowana przez inspektorów w zakresie konstrukcji, działania czy dokumentacji. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia…